header banner
Default

Opmerkelijk: 212 bitcoins, die bijna elf jaar oud zijn, zijn plotseling in beweging


Table of Contents

Een onbekende bitcoiner heeft zijn tien jaar oude bitcoin verplaatst, zo merkt on-chain analist Maarten Regterschot op.

Oude bitcoin

VIDEO: Bitcoin Murder Plot Exposed | #darknet #police #breakingnews
DeepLab

De Nederlander deelt dat een onbekende bitcoiner een transactie heeft verstuurd van 212 bitcoin. Omgerekend komt de waarde van de betaling neer op bijna $6 miljoen.

De UTXO, wat staat voor Unspent Transaction Output, was ruim tien jaar geleden gemaakt. Sindsdien deed de eigenaar er niets mee, behalve zijn fortuin zuinig bewaren door het te hodlen.

Je kunt dit teruglezen in de blockchain (explorers) of je eigen node (door te zoeken naar het adres 1P955VCaPSG4xqcDscrKM3LKPmArQC3PeN).

De transactie bestaat uit zes inputs met beetje bitcoin die allemaal op hetzelfde adres stonden. Het was een oud adres dat begint met een 1, wat betekent dat het een Pay To Public Key Hash-adres is.

Het gros van de 212 bitcoin werden op 25 november 2012 naar dit adres gestuurd, alvorens het gisteren werd verplaatst. Dat is dus alweer bijna 11 jaar geleden!

Analist Maarten is nog iets bijzonders opgevallen: het adres van deze mysterieuze vroege bitcoiner is maar twee hops verwijderd van de befaamde Silk Road website. Dit was een plek op het dark net waar je van alles kon kopen – met bitcoin.

De kans is dus zeker aanwezig dat de eigenaar van de 212 bitcoin destijds een gebruiker of een verkoper was van de website van Ross Ulbricht.

Het laat al te meer zien dat je voorzichtig om moet gaan met adres-hergerbuik. Je laat namelijk onuitwisbare sporen achter in de blockchain en digitale privacy is iets dat je in een later stadium wellicht wel eens goed zou kunnen gebruiken.

Lees ook

Sources


Article information

Author: Christina Reyes

Last Updated: 1697847962

Views: 836

Rating: 3.8 / 5 (99 voted)

Reviews: 98% of readers found this page helpful

Author information

Name: Christina Reyes

Birthday: 2005-12-05

Address: 8231 Davis Glens, New Ray, VT 11472

Phone: +4808500404563279

Job: Article Writer

Hobby: Whiskey Distilling, Baking, Survival Skills, Skydiving, Swimming, Traveling, Badminton

Introduction: My name is Christina Reyes, I am a bold, unguarded, honest, Determined, esteemed, apt, unyielding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.